ตารางอบรม

วัน เวลา หัวข้อ
ส. 31 ส.ค. 56 09.30 – 12.30
 • Overview of application development for iOS
 • Introduction to object-oriented programming
 • Introduction to Xcode
13.30 – 16.30
 • Introduction to Objective -C
  • Classes and message passing
  • Strings
อา. 1 ก.ย. 56 09.30 – 12.30
 • Memory management
 • Introduction to Objective-C (continued)
  • Declared properties
  • Arrays and dictionaries
  • Fast enumeration
13.30 – 16.30
 • Creating single-view applications
 • Basic UI controls (labels, buttons, text fields, switches, sliders, sections)
 • Target-action architecture
ส. 7 ก.ย. 56 09.30 – 12.30
 • Software frameworks
 • MVC architecture
 • Views and controllers
 • Alerts
13.30 – 16.30
 • Delegation and protocols
 • Table views
 • Action sheets
 • Picker views
อา. 8 ก.ย. 56 09.30 – 12.30
 • Creating multiple-view applications
 • Modal views
 • Navigation controllers
 • Tab bars
 • Storyboards
13.30 – 16.30
 • iOS provisioning
ส. 14 ก.ย. 56 09.30 – 12.30
 • Data storage in iOS
 • Bundles
 • Reading and writing files
 • Property-list files
13.30 – 16.30
 • Core Data
อา. 15 ก.ย. 56 09.30 – 12.30
 • Accessing data on the Internet
 • Web views
 • Reading XML files
 • Social network integration (Facebook, Twitter)
13.30 – 16.30
 • Maps and Location Awareness
 • Multi-touch programming
 • AV Foundation framework

 

หมายเหตุ:

1. ใช้ภาษาไทยในการอบรม

2. อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางเรียนและเนื้อหาตามความเหมาะสม